Hôn quân-Chương 75

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 75

Bất luận Tề Quân Mộ nghĩ gì trong đầu cũng không thể hiện trên mặt. Vẫn như bình thường nên vào triều thì vào triều, nên tìm đại thần nói chuyện thì tìm đại thần nói chuyện.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 75”