Xuyên nhầm sinh tử văn – 018

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 18

Cuộc đời bi thảm hay không bi thảm thì Lâm Cẩm Văn cũng chỉ có thể chửi thầm mấy câu trong lòng mà thôi, dù sao thì hiện giờ đây đã là cuộc đời của hắn. Nếu hắn không tới nơi đây, Lâm Cẩm Văn đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi, Lâm gia cũng bị diệt môn, Cố Khinh Lâm cũng sẽ bởi vì ưu tư quá độ mà nhảy sông tự tử, sự tình cũng sẽ không phức tạp như vậy.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 018”