Zero – Chương 30

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 30

“Không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều Quân Liên Bang đang tập trung.” Một người lật đật chạy vào, nói với Mục Cưu Bình.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 30”