Bình Tĩnh – Chương 43

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 43

Vinh Kinh vừa cảm thấy có nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là tung Cầm Nã Thủ.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 43”