Bình Tĩnh – Chương 27

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 27

Cố Hy nói rất có lý, những người khác cũng nghĩ rằng nên dành cho người mới một cơ hội.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 27”