Bình Tĩnh – Chương 13

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13

Vinh Kinh đến văn phòng khoa biểu diễn ở tầng 4, định tìm giáo viên chủ nhiêm khóa của mình là thầy Hồ để nghe đánh giá của ông về nguyên chủ.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 13”