Bình Tĩnh – Chương 12

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12

“Lã Tiến, cậu nhìn hắn đi, không giống thi trượt đâu!” Các sinh viên khác nhắc nhở Lã Tiến.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 12”