Xuyên nhầm sinh tử văn – 044

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 44

Buổi tối, Hoàng đế thiết yến trong cung để đón gió tẩy trần cho Liễu lão tướng quân, yến hội như vậy là phải dẫn theo người nhà. Lâm Cẩm Văn thân là ngoại tôn của Liễu lão tướng quân nên trong trường hợp này hắn càng phải có mặt.

Sau khi Liễu lão tướng quân và Liễu Tuấn Khê rời khỏi hoàng cung, Lâm Cẩm Văn xin Hoàng đế cho hắn về Lâm gia trước, hắn muốn đi cùng Cố Khinh Lâm tham gia yến hội buổi tối.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 044”