Xuyên nhầm sinh tử văn – 040

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 40

So sánh với Hoàng đế đang không thể nào tin nổi thì Lâm Cẩm Văn ra vẻ cực kỳ đương nhiên, hắn cười tít cả mắt, vui hết cỡ mà nói, “Hoàng thượng, tất nhiên phải hỏi rồi, ty chức không dám khi quân.”

Hoàng đế Đại Chu là người hà khắc, rất không thích chia sẻ quyền lực, bằng không Chu Thụy gần ba mươi tuổi cũng không đến mức nóng nảy giống như hiện tại. Hiện tại Hoàng đế bỗng dưng tuyên bố cho Chu Thụy giám quốc, đừng nói là văn võ bá quan mà ngay cả Chu Thụy cũng tưởng rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Gã ngơ ngác ngây ngốc nhìn Hoàng đế, vẻ mặt kiểu ta đang ở đâu, ta mới nghe cái gì vậy.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 040”