Xuyên nhầm sinh tử văn – 026

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 26

“Thân ngoại tổ phụ?” Lâm Cẩm Văn lập đi lập lại chữ này mấy lần, nói thật thì cho tới nay, hắn luôn cho rằng thân nhân của Lâm Cẩm Văn đều chết rồi. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một người gọi là thân ngoại tổ phụ, còn là một nhân vật tay cầm trọng binh nghe có vẻ vô cùng trâu bò.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 026”