Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 73

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Không chia lìa (Thượng)

.

Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay sau lưng, đứng trong sân ngẩng đầu nhìn trăng, lúc này, xung quanh yên ắng.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 73”