Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 70

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Ván cờ (2)

.

Cổ Thái y mừng rỡ, “Chỉ cần Tôn Tư Mạc Đạo trưởng đến, Hoàng Thượng sẽ được cứu.”

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 70”