Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 63

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

63. Hiểu lòng ai (4)

.

Bữa tiệc kết thúc.

 

Thừa Càn quay lại Khởi Huy Điện.

  Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 63”