Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 62

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hiểu lòng ai (3)

.

Hôm nay, trên đường lớn bên ngoài thành Trường An, bá quan văn võ cung kính đứng một bên, cung nghênh ngự giá đang đến gần.

  Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 62”