Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 52

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Kim thoa thác

.

Lúc này, Lý Thái và Lý Hữu đang cùng Đột Lợi Khả Hãn vào Xuân Phong Lâu uống rượu.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 52”