Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 56

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Lưu niên tự thủy

.

Lưu niên tự thủy, Tự thủy lưu niên.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 56”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 55

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm (2)

.

Thừa Càn ngồi trên xe lăn, Tiểu Ngân Tử đẩy y đi chậm rãi. Trước mặt y chính là Lập Chính Điện.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 55”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 54

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm (2)

.

“Cữu cữu, con muốn gặp Thẩm Quân Nguyên.” Thừa Càn đáp, ánh mắt không rời khỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ, “Dù thế nào, con cũng phải gặp Thẩm Quân Nguyên bằng được.”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 54”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 53

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm

.

Khi Thừa Càn ra khỏi Lập Chính Điện, tâm sự nặng nề.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 53”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 52

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Kim thoa thác

.

Lúc này, Lý Thái và Lý Hữu đang cùng Đột Lợi Khả Hãn vào Xuân Phong Lâu uống rượu.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 52”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 51

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (5)

.

Thừa Càn đang mơ màng thì bị tiếng gọi “Càn Nhi” đánh thức, trong lúc buồn ngủ vẫn cố gắng mở mắt ra, “Phụ Hoàng?”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 51”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 50

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (4)

.

Từ Trụ nhớ lại vừa rồi Dương Phi nhắc đến “kim thoa”, bèn lên tiếng hỏi, “Ngươi sẽ làm vậy sao?”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 50”