Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 42

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trận Đấu Cầu

.

Đêm xuống.

 

Thừa Càn ngồi trên đệm mềm, nằm dài ra bàn, dưới ánh nến mờ mờ, vẽ từng ra từng trận pháp trên mặt giấy.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 42”