Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 40

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hội Đá Cầu bắt đầu (3)

.

Hôm nay, Thái Tông có chỉ, tất cả con cháu hoàng thất và quan lại đều phải lập thành đội tham gia hội đá cầu, mỗi đội không được dưới mười người, không giới hạn số đội.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 40”