Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 27

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

27. Quá độ?

.

Ngày hôm sau khi Thừa Càn thức giấc, Thái Tông Đế đã lên triều rồi.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 27”