Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 24

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

24. Tuyết Yến (5)

.

Không cần phải quay lại, Thừa Càn cũng biết những người đằng sau đang chấn kinh.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 24”