Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 15

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

15.  Hội Du Viên

.

Thái Tông Đế hạ chỉ, Trung Thu sắp đến, Phi tần Hậu cung cùng các Hoàng tử Công chúa du viên thưởng hoa.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 15”