Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 13

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

13. Tâm kết giải được chăng?

.

Trưởng Tôn lại dịu giọng nói, “Mẫu Hậu biết rõ, trong lòng con cũng sẽ oán trách Phụ Hoàng không quan tâm nhiều đến con, chuyện của Bích Nhi lần trước, Càn Nhi chỉ cần giải thích, thì Phụ Hoàng sẽ không giận nữa, nhưng Càn Nhi không làm vậy, con cố ý đúng không?”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 13”