Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 12

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

12. Giải tâm kết (5)

.

Hôm sau, Thái Tông Đế đến Lập Chính Điện cùng Trưởng Tôn dùng thiện.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 12”