Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 11

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

11. Giải tâm kết (4)

.

Thái Tông Đế phê duyệt tấu chương trong Cam Lộ Điện, Lý Xung bước nhẹ đến, dùng giọng nói cao sắc nhọn nói, “Nô tài khấu kiến Bệ Hạ!”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 11”