Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 10

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

10. Giải tâm kết (3)

.

24 tháng 8 năm Trinh Quan thứ nhất, trong Lưỡng Nghi Điện, Thái Tông Đế cùng các công thần thảo luận vấn đề phong Tước, phong Ấp. Nhóm người Trưởng Tôn Vô Kỵ đều được phong thưởng, sau đó tiến hành một loạt các thủ tục nhậm chức, đồng thời tiến hành điều chỉnh phong Vương cho hoàng thất.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 10”