Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 8

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

08. Giải tâm kết (1)

.

Ngày Thái Tông Đế về triều, cho vời các quần thần và tướng lĩnh, hạ lệnh, các tướng lĩnh Cấm Vệ Quân và binh sĩ Cấm Quân mội ngày phải đến trong viện Hiển Đức Điện luyện tập võ nghệ.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 8”