Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 7

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

07. Vị Thủy và ván cờ

.

Công Nguyên năm 621, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa kế vị, Đông Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn thống lĩnh 20 vạn tinh binh đánh thẳng đến phía bắc cầu Vị Thủy ngoài kinh đô Trường An, còn cách thành Trường An 40 dặm, kinh thành chấn động.

 

Thái Tông Đế quyết định thân chinh đến Vị Thủy, Lý Tĩnh, Trình Tri Tiết, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối ở lại trấn thủ.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 7”