Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 6

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

06. Tương kiến chẳng thành tri kỷ

.

Khi Trưởng Tôn bước ra từ Lập Chính Điện, thì thấy Thái Tông Đế đi đến từ hướng Khởi Huy Điện, không khỏi kinh ngạc, tối qua khi Quốc Yến sắp kết thúc, Hoàng Thượng đứng dậy ra ngoài một lúc rồi không thấy trở lại nữa, sau đó Đại thái giám theo hầu Hoàng Thượng đến bẩm báo, Hoàng Thượng say rượu đã ngủ lại tại Cam Lộ Điện.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 6”