Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 5

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

05. Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa

.

Thái Tông đăng cơ, lệnh bày Quốc Yến, cùng quần thần chung vui.

Trước khi Quốc Yến bắt đầu, Trưởng Tôn đã bận rộng sắp đặt vị trí ngồi, đây là trách nhiệm mà nàng không thể tránh được, tuy nói có cung nữ thái giám, nhưng Trưởng Tôn không thể không quan tâm, nhất định phải hỏi từng chuyện, không cần biết lớn nhỏ, mọi thứ đều phải hỏi rõ mới có thể yên tâm.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 5”