[MV] [Castiel/Dean] Two Warriors

Two Warriors

Editor: anaapenas

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: Supernatural

BGM: Evolution – Audiomachine

PS: video không được public, vui lòng copy link và không share

Tiếp tục đọc “[MV] [Castiel/Dean] Two Warriors”

[MV] [Harry/Draco] Carnival of Lust

Carnival of Lust

Editor: unknown

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: Harry Potter

BGM: Carnival of Rust – POTF

PS: video không được public, vui lòng copy link và không share

Tiếp tục đọc “[MV] [Harry/Draco] Carnival of Lust”