Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 64

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 64

.

Người của Thái Tử đã đến, hộ vệ bao vây bốn phía Tế Thiên Đài, xung quanh Thái Tử là các tay bắn cung đứng thành một hàng rào chặt chẽ, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ ẩn thân trong đám người bên ngoài, thấy vậy không khỏi lo lắng sốt ruột, sao vẫnn chưa động thủ?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 64”