Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 53

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 53

.

“Không có căn cứ! Ngươi đi hỏi Cố Tích Triều, xem oan hồn chết trong tay y có từng đến tìm y đòi mạng không?” nghe Hoắc Ngọc Hải giải thích, Ôn Đình cười khinh khỉnh.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 53”