[MV] Thương Thành

Thương Thành

Editor: Chiller

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Couple: Hạng Thiếu LongxTriệu Bàn/Doanh Chính (Tầm Tần Ký)

Tiếp tục đọc “[MV] Thương Thành”