Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 32

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 32

.

“Ngươi đến đây làm gì?” Cố Tích Triều hỏi, lần này ngữ khí lạnh lùng. Thu Chi Hoa từng hứa với y sẽ chăm sóc Thích Thiếu Thương, sao vừa quay đi đã để hắn chạy đến Lâm An, lại còn làm những việc thế này?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 32”