[Thích Cố] Travelling Alone

Travelling Alone

– Hành Trình Đơn Độc –

Chế tác: Lam Sơn Lạc Tuyết Tam Thiên

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

.

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Travelling Alone”