Thoa đầu phượng

Thoa Đầu Phượng

Tác giả: Long Sươn

Nguồn: Thích Cố Vương Đạo

Dịch: Mặc Thủy

Tiếp tục đọc “Thoa đầu phượng”