[Thích Cố] Ngàn lẻ một đêm

Ngàn Lẻ Một Đêm

Chế tác: Ayaco

Nguồn: bbs.qgwd.com

Dịch: Mặc Thủy

.

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Ngàn lẻ một đêm”