[Thích Cố] Phong tình vạn chủng

Phong Tình Vạn Chủng

Chế tác: Ayaco

Nguồn: bbs.qgwd.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả: Trong cả MV, ta chỉ  thấy duy nhất cảnh này *chỉ xuống* vô cùng thích hợp với lời nhạc lúc ấy, càng nhìn càng đau lòng

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Phong tình vạn chủng”